Projektai

 

Tarpteritorinio bendradarbiavimo projektas

„Mažieji bendruomenių muziejai“

 

Tarpteritorinio

bendradarbiavimo projektas

„6P (Pažink, pramogauk, pirk, pavalgyk, pernakvok Panemunėje)“

 

Tarpteritorinio

bendradarbiavimo projektas

„Sūduvos krašto žmonių skatinimas teritoriniam bendradarbiavimui organizuojant amatų muges, kapelų šventes ir vakaruškas“

Tarptautinio

bendradarbiavimo projektas

„Kaimo vietovių patrauklumo didinimas plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą Lietuvos ir Lenkijos regionuose“

Projekto tikslas (-ai)

Sudaryti sąlygas mažųjų bendruomenių muziejų kūrimuisi ir veiklai.

 

Skatinti smulkųjį verslą, populiarinant vietos produktus ir jų gamintojus.

 

Puoselėti kultūrinį turizmą regione.

 

Sukūrus naują juridinį vienetą, stiprinti regiono kaimo plėtros dalyvių partnerystę įgyvendinant LEADER metodą Suvalkijos regione, bendradarbiauti ir keistis gerąja patirtimi kaimo plėtros srityje tarp trijų rajonų – Vilkaviškio, Šakių ir Kalvarijos.

 

 

Gerinti kaimiškųjų vietovių įvaizdį ir didinti jų patrauklumą, jose teikiamų paslaugų prieinamumą.

 

Populiarinti kaimo amatininkus ir jų darbus, pritraukti į kaimiškąsias vietoves daugiau lankytojų.

 

Gerinti vietos verslo aplinką

Projekto veiklos

Ekspozicijos įrengimas Gelgaudiškio dvare.

 

Asociacijos „Mažieji bendruomenių muziejai“ įsteigimas.

 

Leidinio išleidimas.

Potencialių vietos produktų gamintojų, dalyvausiančių bendradarbiavimo projekte, identifikavimas.

 

Vietos produktų ir paslaugų prekinių ženklų kūrimas.

 

Vietos produkto vardo naudojimą reglamentuojančios tvarkos sukūrimas.

 

Vietos produkto prekiniu ženklu pažymėtos produkcijos rinkodaros sistemos sukūrimas ir realizavimas.

 

Mokymų ir konsultacijų verslo gerinimo klausimais vietos produktų gamintojams organizavimas.

 

Bendro kultūrinio turizmo maršruto, apimančio Kauno, Jurbarko ir Šakių rajonų VVG teritorijas, sukūrimas.

 

Kultūrinio turizmo mašrutų pristatymo ir populiarinimo kampanijos organizavimas.

 

Naujos organizacinės struktūros įregistravimas.

 

Renginio „Įjunk šviesą“ organizavimas Šakių rajone.

 

Biuro įrangos įsigijimas (mobilus kondicionierius, popieriaus pjaustyklė, laminavimo įrenginys, įrišimo įrenginys, spalvotas kopijavimo aparatas, kompiuteriai su programinėmis įrangomis, fotoaparatas).

Informacinės sistemos plėtra. Lietuvoje bei Lenkijoje bus įrengti informaciniai ženklai, stendai ir rodyklės, maršruto ženklai.

 

Renginių organizavimas.

Bendrų renginių organizavimas ir surengimas: Lietuvoje informacinio-pažintinio seminaro Šakių rajone; pažintinio renginio surengimas Lenkijoje.

 

Lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis bus išleisti 2 leidiniai apie projekto partnerių teritorijose veikiančias kaimo bendruomenes, jų pasiekimus, lankytinus turizmo objektus, nurodyti kontaktiniai duomenys.

Laukiami rezultatai

Įrengta muziejaus ekspozicija Gelgaudiškio dvare ir išleistas informacinis lankstinukas.

 

Įsteigta asociacija „Mažieji bendruomenių muziejai“.

Identifikuoti vietos produktų gamintojai.

 

Sukurtas vietos produktų ir paslaugų prekinis ženklas.

 

Sukurta vietos produkto vardo naudojimą reglamentuojanti tvarka.

 

Sukurta vietos produkto prekiniu ženklu pažymėtos produkcijos rinkodaros sistema.

 

Suorganizuoti mokymai ir konsultacijos verslo gerinimo klausimais vietos produktų gamintojams.

 

Suorganizuotos konsultacijos vietos produktų edukacinėms programoms.

 

Sukurtas kultūrinio turizmo maršrutas Šakių rajone.

 

Sukurtas bendras kultūrinio turizmo maršrutas, apimantis Kauno ir Šakių rajonų VVG teritorijas.

Įsteigta Marijampolės regionio VVG organizacinė struktūra.

 

Įsigyta aukštos kokybės biuro įranga.

 

Suorganizuotas renginys „Įjunk šviesą“.

Projekto metu Šakių krašto VVG teritorijoje bus pastatyti 26 ženklai, 3 stendai su žemėlapiu, 6 stendai prie lankytinų vietų, 3 informacinių rodyklių atramos ir 16 rodyklių. Naujai pastatyti ženklai padidins informuotumą, paženklintas regionas taps patrauklesnis lankytojams.

 

Projekto partnerių teritorijose esančios bendruomenės, jų veikla, kaimo amatininkai ir jų darbai bei paslaugos bus pristatyta bendrame leidinyje lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis. Leidinys bus išleistas 1000 egzempliorių tiražu, jo formatas A4, apimtis bus 52 puslapiai.

 

Projekto įgyvendinimo metu Lietuvoje bus surengtas renginys –  pažintinis-informacinis seminaras Šakių rajone pakvietus projekto partnerius iš Lenkijos.

Suorganizuota Šakių krašto VVG iki 40 asmenų kelionė į bendrą šventę Lenkijoje.

Projekto koordinatorius

Panėvėžio rajono vietos veiklos grupė

Kauno rajono vietos veiklos grupė

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė

Marijampolės vietos veiklos grupė

Projekto partneriai

Šakių krašto vietos veiklos grupė

 

Miežiškių gyventojų bendruomenė

 

Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva“

Šakių krašto vietos veiklos grupė

 

Vietos veiklos grupė „Nemunas

Šakių krašto vietos veiklos grupė

 

Kalvarijos vietos veiklos grupė

Šakių krašto vietos veiklos grupė

 

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė

 

Asociacija „Krolewski Gosciniec Podlasia“, Dobrzynievo Duze, Lenkija

Šakių krašto VVG lėšos

85 978 Lt

 

39 906 Lt

76 433 Lt

 

80 000 Lt

Viso tarptautiniams ir tarpregioniniams projektams skirta: 282 317 Lt