2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005

Teisės aktai, reglamentuojantys KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimo tvarką

Žemės ūkio ministerijos internetinis tinklapis

Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinis tinklapis

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS http://www.infolex.lt/ta/311185

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ATRANKOS TAISYKLĖS http://www.infolex.lt/ta/331846

SUTEIKTOS PARAMOS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMĄ VIEŠINIMO TAISYKLĖShttp://www.infolex.lt/ta/320916

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS
http://www.infolex.lt/ta/350965

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

http://www.infolex.lt/ta/368313

VIETOS PROJEKTŲ, PATEIKTŲ PO 2017 M. RUGSĖJO 1 D. PAGAL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAS, ĮGYVENDINAMAS BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS APRAŠAS