Šakių krašto vietos veiklos grupėje vadovų kaita

VVG narių visuotinis susirinkmas 06 122019 m. birželio 12 d. Šakių rajono savivaldybės administracijos salėje įvyko neeilinis visuotinis rinkiminis Šakių krašto vietos veiklos grupės narių susirinkimas. Vietos veiklos grupę sudaro 64 nariai, o susirinkime dalyvavo 44 nariai arba jų įgalioti asmenys. Susirinkimo pirmininkė Raminta Jakelaitienė pasiūlė susirinkimo dalyviams tylos minute pagerbti buvusį VVG pirmininką a.a. Algimantą Damijonaitį, kuris nemažai energijos ir sveikatos atidavė sėkmingai grupės veiklai.
Toliau visos procedūros vyko pagal darbotvarkę. Pritarta savivaldybės deleguotų VVG valdybos narių Tautvydo Šukio bei Ramintos Jakelaitienės atšaukimui. Vietoj jų deleguoti trys nauji nariai - Egidija Grigaitienė, Rima Rauktienė ir Redas Juškaitis. Du iš jų turi teisinį išsilavinimą, ir tai, tikimės, padės sėkmingai išspręsti visokias situacijas, kur reikalinga kvalifikuota teisininkų pagalba.
Susirinkimo pirmininkė, ėmus svarstyti pasitraukimo iš pirmininkės pareigų klausimą, supažindino grupės narius su jos atliktais darbais bei matymais ateičiai, t.y. darbais, kuriuos, jos manymu, reikia atlikti, nes ji jų nespėjo padaryti. Buvo įvardintos priežastys, kurios trukdė sėkmingai dirbti. Jų tarpe pažymėjo didelį užimtumą, valdybos narių palaikymo nebuvimą, taip pat galimybių nesudarymas pokyčiams administracijoje. Balsuojant dėl Šakių krašto VVG pirmininkės atšaukimo - 4 VVG nariai susilaikė, o kiti pritarė pirmininkės pasitraukimui.

VVG visuotinis susirinkimas 06 12Nauju Šakių krašto vietos veiklos pirmininku išrinktas verslininkas Juozas Dainelis, kuriam kartu su VVG administracija teks spręsti nemažai painių klausimų, ypač Strategijos įgyvendinimo baruose. Visi nariai linkėjo jam ir valdybai sėkmingo darbo.
Darbotvarkėje buvo palikta vieta kitiems per susirinkimą galimai iškilsiantiems klausimams. VPS administravimo vadovei Jurgitai Savickienei pradėjus analizuoti apie susiklosčiusią situaciją dėl UAB „Atmeta“ projekto, susirinkimo pirmininkė apleidžia salę.
Nors buvusi pirmininkė toliau nedalyvavo susirinkime, bet neišsakyti skauduliai liko ir diskusija vystėsi toliau. Meras Edgaras Pilypaitis sakė nujautęs nemalonią diskusiją, tačiau išsikalbėti reikėjo. Manau, kad iš šios situacijos galima pasimokyti. Nors Ramintos nebėra, tačiau problema liko. Galimi ir teisminiai ginčai, kuriuos reikės spręsti likusiems darbuotojams. Nepavydžiu šios situacijos. Tai signalas, kad negalima manipuliuoti situacija ir gauti naudos kito sąskaita. Dabar reikia nedaryti naujų klaidų“. Merui pritarė ir savivaldybės tarybos narys Bernardinas Vainius, pasak jo, reikia išsišnekėti, reikia viešinti informaciją, kas vyksta VVG valdyboje, nes galbūt ne visi nariai žinojo, kokia padėtis tarp buvusios pirmininkės ir valdybos narių.
Visi susirinkimo dalyviai suprato, kad sėkmingus darbus lems ir naujo pirmininko gebėjimai vadovauti, ir darnus VVG administracijos bei valdybos darbas, ir savalaikis rajono vadovų palaikymas su nuolatiniu gilinamusi į Strategijos vykdymo problemas, iškilus reikalui, kvalifikuotos paramos VVG valdybai teikimas.

VVG informacija