Šakių krašto VVG analizuoja savo darbus

vis. susirinkimas2019 m. balandžio 30 d. vyko Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Jame iš 64 narių dalyvavo 37 nariai ir įgalioti asmenys. Susirinkimo metu pristatytos ir vienbalsiai patvirtintos 2018 m. finansinės ir bendrosios veiklos ataskaitos.
Šakių krašto vietos veiklos grupė, 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, vienija 64 narius: pilietinės visuomenės sektorius ‒ 41, verslo sektorius ‒ 18, vietos valdžios sektorius ‒ 3, fiziniai asmenys ‒ 2. 2018 m. narių skaičius nesikeitė.
Susirinkimo metu analizuota projektinė veikla. Paskelbti 2 kvietimai teikti vietos projektus. Jiems skirta 774 043,05 Eur suma.
Kvietimų rezultatai:
Gauti vietos projektai ‒ 20 (302 69,94 Eur);
Įvertinti vietos projektai ‒ 20 ( 271 736,30 Eur);
Patvirtinti vietos projektai ‒11 (82 405,00 Eur);
Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys ‒ 11 ( 82 405,00 Eur);
Įgyvendinami vietos projektai ‒ 11 (82 405,00 Eur).
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau NMA), išnagrinėjusi paraiškas gauti paramą pagal Šakių krašto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) vietos plėtros strategijos priemones, skyrė finansavimą šiems projektams:

Priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas ir įgūdžių įsigijimas“:
1. Voniškių kaimo bendruomenės centro projektui „Voniškių bendruomenės kelias verslumo link“ ‒ 10 000,00 Eur dydžio paramą;
2. VšĮ Šakių verslo informacijos centro projektui „Mokomės kurti inovatyvias ir tvarias darbo vietas“ ‒ 10 000,00 Eur dydžio paramą;
3. Kriūkų bendruomenės centrui „ Inovatyvios ir darnios Kriūkų bendruomenės kūrimas“‒ 10 000,00 Eur dydžio paramą.
Priemonė „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“:
1. Briedžių bendruomenės centro projektui “Kūrybinė stovykla Briedžių krašto jaunimui ir vietos gyventojams“ ‒ 10 000,00 Eur dydžio paramą;
2. Šakių jaunimo sąjungos „Apskritas stalas“ projekto „Verslumo ir bendruomeniškumo Santaka“‒10 000,00 Eur dydžio paramą.
Priemonė ,,Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“:
1. Lekėčių bendruomenės moterų klubo projektui „Lekėčių krašto lankytini objektai ir produktai“ ‒ 8 000, 00 Eur paramą;
2.Degutinės kaimo bendruomenės centro projektui „Degutinės kaimo kultūros savitumo išsaugojimas ir tradicijų tęstinumas“‒ 2674,00 Eur paramą;
3. Bliuviškių bendruomenės centro projektui „Bliuviškių kaimo savitumo išsaugojimas“‒2480,00 Eur paramą;
4.Lepšių kaimo kraštiečių bendruomenės projektui „Čia gimėm, čia augom“ – 10 000,00 Eur paramą;
5.Griškabūdžio bendruomenės centro projektui „Griškabūdžio miestelio kultūros savitumo išsaugojimas“ – 1984,00 Eur paramą;
6.„Naumiestiečių Sambūrio“ projektui „Širvintos taku“ ‒ 7840,00 Eur paramą.
Visuotinis susirinkimasSusirinkimo dalyviams pristatyti VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti 2018 metais:
Penki informaciniai renginiai Šakių rajono kaimiškose seniūnijose (2018-01-30 – 2018-09-12): Slavikų, Sudargo, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Gelgaudiškio. Renginių tikslas – Šakių rajono VPS prioritetų ir priemonių pristatymas ir jų detalus išaiškinimas potencialiems vietos projektų rengėjams ir vykdytojams;
Septyni informaciniai projektinių idėjų generavimo seminarai vietos bendruomenėms, kitoms NVO, gyventojams, ūkininkams ir vietos verslininkams;
Balandžio 13 d. buvo suburti bendruomeniečiai aktyvinimo renginiui „Bendruomeninio verslumo ugdymo patirtis Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų VPS įgyvendinimui“. Jo metu suoganizuota išvyka į Kaišiadorių VVG;
Rugpjūčio 13 d. vyko mokymai verslo atstovams „Verslo planų rengimas“;
Kovo 14 d. Šakių krašto VVG pirmininkė dalyvavo verslo pusryčiuose, kuriuose su verslo atstovais aptarė strategijos prioritetus, priemones bei galimybes teikti projektus;
Be to nuolast vyko gerosios praktikos sklaida ir vietovės įvaizdžio gerinimas, skelbiant straipsnius apie įgyvendintų verslo ir bendruomeninių projektų gerąją patirtį internetinėje svetainėje www.sakiuvvg.lt ;
Vyko vietos projektų teikėjų individualios konsultacijos telefonu;
Nuolat vyko metodinės priemonės ‒ lankstinukų kiekvienai Strategijos priemonei paruošimas ir pateikimas NVO, verslo bei visuomenės atstovams;
Buvo suorganizuoti 3 Marijampolės apskrities VVG grupių administracijos atstovų susitikimai (kovo 15 d., liepos 20 d., spalio 17 d.);
2018 m. įvyko 8 valdybos posėdžiai ir 3 visuotiniai vietos veiklos grupės susirinkimai. Su valdybos posėdžių ir visuotinių susirinkimų protokolais galima susipažinti Šakių krašto VVG svetainėje www.sakiuvvg.lt;
Šakių krašto vietos veiklos grupė Strategijos įgyvendinimo klausimais konsultavosi su Nacionaline mokėjimo agentūra, Žemės ūkio ministerija ir kitomis Lietuvos vietos veiklos grupėmis.
Ataskaitinio susirinkimo metu VVG pirmininkė supažindino VVG narius su būsimais kvietimais, galimybe teikti paraiškas bendruomeniniam verslui bei siūlė pasinaudoti Šakių verslo centro organizuojamais išvažiuojamaisiais seminarais į verslias šalies bendruomenes.
VVG narių vardu buvo padėkota Šakių rajono savivaldybės tarybai ir Merui už projektų bendrafinansavimą ir už visokeriopą pagalbą sėkmingai Šakių krašto VVG veiklai, Valdybos nariams už aktyvų dalyvavimą VPS įgyvendinime, VVG nariams už idėjų ir veiklos palaikymą.

VVG informacija