Informacinis renginys Kvietimo Nr.1 pristatymui

1Kvietimo informacinis seminarasSausio 30 d. įvyko Šakių krašto vietos veiklos grupės informacinis renginys, kurio metu susirinkusiems išsamiai pristatytas Kvietimas Nr.1 „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ įgyvendinimui. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 178 327,30 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. sausio 29 d. 7.30 val. iki 2018 m. kovo 2 d. 16.10 val.
Renginio metu jo dalyviai supažindinti su Kvietimo Nr.1 trimis Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonėmis: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3; „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4; Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. VVG pirmininkė Aušra Slidziauskienė su dalyviais aptarė remiamas veiklas, tinkamus vietos projektų vykdytojus, kvietimui skiriamą VPS paramos lėšų sumą, didžiausią galimą paramą vienam vietos projektui įgyvendinti, paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamąją dalį.
VVG administracijos vadovė Laimina Auštrienė pateikė visų trijų VPS priemonių finansinių sąlygų aprašus, akcentavo prie vietos projekto paraiškos pridedamus dokumentus ir jų svarbą.
Informacinio seminaro dalyviai pateikė nemažai klausimų bei išreiškė pageidavimą informaciniam seminarui apie viešųjų pirkimų vykdymą.
Kvietimo Nr.1 dokumentacija skelbiama interneto svetainėje www.sakiukrastovvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: Gimnazijos g. 1, LT-71115 Šakiai.

VVG informacija