VPS rengimo darbo grupės reglamentas

  PATVIRTINTA

  Šakių krašto Vietos veiklos grupės 2023–2027 m. 

  vietos plėtros strategijos rengimo darbo grupės 

  2023 m. vasario 2 d. nutarimu

                         

                             

ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

2023–2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS

RENGIMO DARBO GRUPĖS 

DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šakių krašto Vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) rengimo darbo grupės (toliau – darbo grupė) darbo reglamentas nustato darbo grupės darbo tvarką (toliau –  tvarka).

2.  Darbo grupė yra sudaryta Šakių krašto Vietos veiklos grupės pirmininko 2023 m. vasario 1 d. įsakymu.

3. Darbo grupė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklėmis, taikomomis projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti, ir šia tvarka. 

 

 II. DARBO GRUPĖS SUDĖTIS IR VALDYMAS

 

4. Darbo grupės nariais yra Šakių krašto Vietos veiklos grupės darbuotojai, valdybos nariai ir nariai, atstovaujantys pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios sektoriams.

5. Darbo grupės veiklai vadovauja darbo grupės vadovas, jam nesant – darbo grupės vadovo įgaliotas darbo grupės narys.

6. Darbo grupės posėdžio sekretoriaus funkcijas atlieka vienas iš darbo grupės narių.

7. Darbo grupės vadovas bei nariai netenka savo įgaliojimų, kai baigiama parengti Šakių krašto Vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategija (toliau –VPS).

 

III. DARBO GRUPĖS POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS

 

8. Darbo grupė sprendimus priima posėdžiuose. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2  darbo grupės narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. 

9. Darbo grupės posėdžiams vadovauja darbo grupės vadovas, jam nesant – darbo grupės vadovo įgaliotas darbo grupės narys.

10. Pranešimus apie šaukiamą darbo grupės posėdį, jo vietą, laiką ir darbotvarkę, darbo grupės vadovas arba jo įgaliotas asmuo išsiuntinėja elektroniniu paštu kiekvienam darbo grupės nariui ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki posėdžio dienos. Prireikus, darbo grupės posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu.

11. Darbo grupė į posėdį gali kviesti konsultantus, ekspertus, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovus atskirais kompetencijų klausimais.

12. Darbo grupės posėdžiai yra protokoluojami. Protokolą pasirašo darbo grupės posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.  

 

IV. DARBO GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

13. Darbo grupės uždaviniai: 

13.1. koordinuoti, stebėti ir prižiūrėti Šakių krašto VPS rengimo eigą ir Šakių krašto VPS rengimo plano priemonių įgyvendinimą;

13.2. organizuoti susitikimus ir dalyvauti susitikimuose su konsultantais, konsultuojančiais VPS rengimo ir pasiruošimo ją administruoti klausimais;

13.3. organizuoti ir dalyvauti susitikimuose, konsultacijose su krašto gyventojais, seniūnijų, bendruomenių, NVO atstovais, seniūnaičiais, verslininkais ir ūkininkais, įtraukiant juos į Šakių krašto VPS rengimą;

13.4. organizuoti krašto gyventojų, organizacijų, institucijų, ūkininkų apklausas, platinti anketas, analizuoti ir apibendrinti duomenis;

13.5. viešinti rengiamą Šakių krašto VPS renginiuose, susitikimuose, seniūnijose, vietos spaudoje, Šakių krašto VVG interneto svetainėje  www.sakiukrastovvg.lt  ir Šakių krašto VVG feisbuko puslapyje;

13.6. dalyvauti VVG tinklo ir Marijampolės regiono renginiuose, susijusiuose su VPS rengimu ir pasirengimu ją administruoti;

13.7. organizuoti parengto Šakių krašto VPS projekto derinimą su vietos gyventojais ir organizacijomis, konsultuotis ir apibendrinti gautus pasiūlymus ir pastabas;

13.8. informuoti Regiono plėtros tarybą apie viešai paskelbtą Šakių krašto VPS derinimą, Regiono plėtros tarybai paprašius pristatyti Šakių krašto VPS.

14. Įgyvendindama jai pavestus uždavinius, darbo grupė vykdo šias funkcijas:

14.1. vertina Šakių krašto VPS rengimo eigą ir pažangą;

14.2. vertina, ar laikomasi Šakių krašto VPS rengimo plano priemonių įgyvendinimo terminų;

14.3. teikia siūlymus Šakių krašto VVG valdybai dėl Šakių krašto VPS rengimo plano priemonių papildymo.

 

 V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Kiekvienas darbo grupės narys atsakingas už savo siūlomus sprendimus.

16. Darbo grupės reglamentas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos. 

_________________

Zenklai