Įvyko dar vienas Šakių krašto vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos rengimo darbo grupės posėdis

2023 m. balandžio 12 d. įvyko Šakių krašto vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) rengimo darbo grupės posėdis. Posėdyje dalyvavo 2023-2027 metų VPS rengimo konsultantė, VšĮ „Konsultavimas.lt“ darbuotoja Ieva Kudabaitė. Posėdžio metu buvo aptarti jau anksčiau išgryninti mūsų krašto gyventojų poreikiai, kurių pagrindu bus formuojamos priemonių rūšys. Poreikiai išsigrynino tokie:
1.Gerinti gyventojų užimtumo galimybes,
2.Skatinti ekonominės veiklos kaime įvairinimą,
3.Plėtoti turizmo ir gyvenimo kaime kokybę užtikrinančią infrastruktūrą,
4.Puoselėti Zanavykų etninį savitumą ir krašto identitetą,
5.Stiprinti nevyriausybinį sektorių ir jo konkurencingumą viešų ir kitų paslaugų teikime vietos gyventojams,
6.Užtikrinti gyventojams svarbių paslaugų prieinamumą, plėtojant viešąsias ir kt. paslaugas,
7.Užtikrinti vietos gyventojų sąmoningumą ir stiprinti bendruomeniškumą,
8.Skatinti jaunimo iniciatyvas, savanorystės plėtrą,
9.Didinti mažiau galimybių turinčių asmenų socialinę įtrauktį.
Visi šitie išrgyninti ir daug kartų aptarti poreikiai suponuoja priemonių rūšis, kurias darbo grupė aptarė, analizavo ir pristatys tikslinėse žmonių grupėse susitikimų su jomis metu. Gyventojams bus pristatytos tokios preliminariai besiformuojančios priemonės:
1.Ne žemės ūkio verslo pradžia,
2.Ne žemės ūkio verslo plėtra,
3.Ūkio subjektų (fizinių ir (arba) juridinių asmenų) bendradarbiavimas,
4.Bendruomeninis verslas,
5.Veiklos projektai (kultūrinių, sveikatingumo, socialinės įtraukties, bendruomeniškumo ir vietos identiteto puoselėjimo veiklų plėtra),
6.Veiklos projektai (kaimo bendruomeninių organizacijų stiprinimas).
Darbo grupė posėdį baigė, prisiimdama atsakomybę visa tai išdėstyti krašto gyventojams, idant būtų galima, išgirdus pastabas ir pasiūlymus, rengti galutinį naujosios Šakių krašto Vietos plėtros srategijos projektą.

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai