2004 m., startavusi LEADER priemonė, kurios tikslas skatinti iniciatyvas iš apačios vienijant kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo įstaigas, sudarė prielaidas vietos veiklos grupės (toliau tekste VVG) steigimui. Tuo pagrindu 2004 metais buvo įsteigta Suvalkijos krašto VVG, apjungianti Kalvarijos, Šakių, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio ir Marijampolės rajono savivaldybių kaimiškąsias teritorijas. Suvalkijos krašto VVG dalyvavo integruotų bandomųjų strategijų rengimo konkurse ir parengė Suvalkijos krašto kaimų plėtros strategiją. Kadangi Suvalkijos krašto VVG apėmė pakankamai didelę teritoriją, jos veiklos administravimas tapo nebeefektyvus, be to Suvalkijos krašto kaimų plėtros bandomosios strategijos įgyvendinimui finansavimas nebuvo suteiktas, todėl rajonų atstovai nusprendė reorganizuoti Suvalkijos krašto VVG, įsteigiant atskiras kiekvieno rajono vietos veiklos grupes.
Siekiant įsitraukti į kaimo plėtros procesus, orientuotus į kokybinius ir kiekybinius pokyčius kaimo vietovėse, 2006 m. rugpjūčio mėnesį, iniciatoriai: Danutė Jurgutienė, Elvydas Pauliukėnas, Lina Viliūšienė, Grina Šnirpūnienė, sušaukė Šakių krašto vietos veiklos grupės steigiamąjį susirinkimą.


Pasinaudojant rajono viešojo informavimo priemonėmis, į Šakių krašto VVG steigimą buvo kviečiami Šakių krašto aktyvūs kaimo gyventojai, vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos, verslininkai bei ūkininkai, kuriems svarbi kaimo plėtra, kokybiniai ir kiekybiniai kaimo pokyčiai, kurie siekia būti naudingais Šakių kraštui. Visuotiniame Šakių krašto VVG steigimo susirinkime buvo patvirtinti įstatai, sudaryta valdyba, išrinktas VVG pirmininkas Šakių savivaldybės mero pavaduotojas Elvydas Pauliukėnas.
Asociacijos tikslas – aktyvinti ir burti kaimo gyventojus, partnerystėje telkti bendruomenių, vietos valdžios, verslo ir kitų organizacijų pastangas kaimo gyvenimo kokybės ir ateities vardan.
Numatytų sumanymų ir tikslų įgyvendinimui, vadovaujantis Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramos bei Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ atrankos taisyklėmis, parengta Šakių krašto 2007-2013 metų integruota vietos plėtros strategija.
Strategija parengta atsižvelgiant į Šakių rajono kaimo vietovių socialinę-ekonominę būklę, kaimo gyventojų ir bendruomenių rūpesčius, poreikius ir siekius. Siekiant pasinaudoti suteiktomis Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramos galimybėmis, strategijoje numatytos priemonės skirtos kaimo gyvenamųjų vietovių viešosios infrastruktūros atnaujinimui ir gerinimui, kraštovaizdžio, kultūros ir etnokultūros paveldo išsaugojimui bei puoselėjimui, verslumo skatinimui ir paslaugų infrastruktūros plėtrai, bendruomeniškumo ugdymui mažinant socialinę atskirtį, partnerystės ir bendradarbiavimo stiprinimui, vaikų ir jaunimo užimtumo ir užsiėmimo organizavimui bei gerosios patirties sklaidai.
Strategija sėkmingai įgyvendinta. Apie jos eigą galima rasti informacijos svetainėje www.sakiukrastovvg.lt ,,2007-2013 m. Strategija“
2016 m. pasirašyta paramos sutartis Nr. 421VS-KM-15-1-06803 naujai parengtai ,,Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijai“ įgyvendinti. Bendra paskirta paramos suma 2 599 003 Eur.
Strategijoje numatytos priemonės ir jų nuoseklus, integruotas įgyvendinimas sukurs prielaidas gyvenimo kokybės gerėjimui visoje VVG teritorijoje, mažės skirtumai tarp rajono centre ir pakraščiuose esančių kaimo vietovių.
Įgyvendinant VPS bus siekiama vietos ekonomikos, bendruomeninio verslumo, aplinkosaugos, inovacijų skatinimo konsultuojant, suteikiant daugiau žinių, finansinę paramą. Bus įgyvendinamos priemonės, užtikrinančios kaimo vietovių gyvybingumą, sprendžiant vietos ištekliais pagrįstų produktų pridėtinės vertės didinimo, maisto tiekimo grandinių, vietos paslaugų, atsinaujinančių energijos išteklių gamybos plėtojimo problemas. Įgyvendinant VPS bus siekiama į Šakių rajono pokyčių valdymą ir sprendimus įtraukti kuo daugiau kaimo bendruomenių, organizacijų ir kitų suinteresuotų kaimo plėtros veikėjų.