3-čio kvietimo projektai - vertinimo kelyje

Šakių krašto vietos veiklos grupės administracija atliko vietos projektų, kurie gauti 3 kvietimo metu, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą. Įvertinta 12 paraiškų: šešios paraiškos VPS priemonei „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, trys paraiškos VPS priemonei „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, dvi paraiškos VPS priemonei „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 ir viena paraiška VPS priemonei „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.
Prieš atlikdamos vertinimą vertintojos patvirtino savo nešališkumą, pasirašydamos nešališkumo ir konfidencialumo deklaraciją, pagal kurią įsipareigojo būti nešališkos ir užtikrinti konfidencialumo principo įgyvendinimą pareiškėjų ir VP idėjų turinio atžvilgiu. VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas buvo atliktas pagal patvirtintuose FSA ( vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas) nurodytus vietos projektų atrankos kriterijus, pagal pareiškėjo pateiktos VP paraiškos duomenis ir prie jos pridėtus dokumentus.
Vertindamos VP paraišką, vertintojos vadovavosi šiais dokumentais: VP administravimo taisyklėmis; Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais; patvirtintu FSA; 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašu. Jei reikia ir jei nėra galimybės pasinaudoti esamais viešaisiais registrais, vertintojos turėjo teisę VP administravimo taisyklių 110.7 papunktyje numatyta tvarka kreiptis į Agentūrą.
Dabar laukiama VVG visuotinio susirinkimo, kuriame bus priimti į VVG valdybą deleguoti valdžios atstovai. Valdybą papildžius naujais atstovais, pasikeis Projektų atrankos komiteto (PAK) sudėtis. Tik projektų atrankos komitetas gali priimti spredimus dėl perdavimo VP tolesniam vertinimui. Visa reikalinga informacija bus pateikta VP teikėjams ir VVG nariams.

VVG informacija