Baigėsi 3 kvietimas teikti vietos projektus

Nuo 2019 m. kovo 08 d. 8.00 val. iki 2019 m. balandžio 12 d. 15.00 val. potencialūs paraiškų teikėjai turėjo galimybę pateikti paraiškas pagal keturias Vietos plėtros strategijos priemones.
Šio kvietimo metu gauta 12 vietos projektų paraiškų, pateiktų pagal 3 kvietime skelbtų vietos plėtros strategijų (VPS) priemonių dokumentus.
Pateiktos šešios paraiškos VPS priemonei „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, trys paraiškos VPS priemonei „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, dvi paraiškos VPS priemonei „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 ir viena paraiška VPS priemonei „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.

VVG informacija

Zenklai