cialis 20mg

Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos

Seminaras 02 mėn2018 m.

vasario 5 d. Šakių rajono Savivaldybės salėje įvyko informacinis seminaras potencialiems paraiškų teikėjams apie mažos vertės pirkimus. Šakių krašto VVG pirmininkė Aušra Slidziauskienė renginio dalyvius supažindino su „Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu “ ( Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d.Nr. IS-97 įsakymas „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“). Buvo išnagrinėti atvejai, kada pirkimas gali būti atliekamas apklausos būdu. Pirmininkė supažindino su pirkimo eiga, pirkimo sutarties sudarymu. Ji priminė, kad perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybai jos nustatyta tvarka pateikia per kalendorinius metus sudarytų pirkimo sutarčių ataskaitą apie mažos vertės pirkimą. Ataskaita pateikiama per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.

VVG informacija