Šaukiamas Šakių krašto VVG valdybos posėdis

Vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento (2016 m. kovo 4 d. redakcija, patvirtinta Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. 2) IV skyriaus „Valdybos posėdžių darbo organizavimas“ 19 p. organizuojamas valdybos posėdis.
Data ir laikas: 2023 m. rugpjūčio 10 d. 10.00 val.
Vieta: Bažnyčios g. 4 K1, Šakiai (Šakių krašto vietos veiklos grupės patalpos).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl MB „Šlepetija“ įstojimo į Šakių krašto VVG narius;
2. Dėl neeilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimo;
3. Dėl finansinių sąlygų aprašų svarstymo ir tvirtinimo Kvietimo Nr. 15. priemonėms „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 bei “Fizinių asmenų verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-11 ir Kvietimo teikti vietos projektus datos nustatymo.

 Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis

Zenklai

INFORMUOJAME, KAD 2023-05-31 ŠAKIŲ KRAŠTO VVG 2023-2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA  PATEIKTA NACIONALINEI MOKĖJIMO AGENTŪRAI VERTINIMUI ATLIKTI