cialis 20mg

Bendruomenių ir verslo subjektų bendradarbiavimo galimybės

RankosKovo 7d. Šakių krašto VVG pirmininkė Aušra Slidziauskienė dalyvavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų (PPA) rūmų Šakių atstovybės ir savivaldybės vadovų Verslo pusryčiuose ir pateikė informaciją verslininkams dėl Vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo, bendruomenių ir verslo subjektų bendradarbiavimo galimybių kuriant darbo vietas.
Pirmininkė supažindino su antro kvietimo nuostatomis teikti vietos projektus verslo sektoriui. Tai būtų VPS priemonė „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5). VPS priemonės tikslas: Skatinti novatoriškus vietos produkcijos gamintojų veiksmus, didinančius pagamintos produkcijos vertę, propaguoti vietos rinkas pasitelkiant trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir tarpšakines organizacijas.
Priemonė orientuota į inovatyvius pokyčius vietos ekonomikoje, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, ūkininkų ar fizinių asmenų veikiančių pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, ekonominio aktyvumo skatinimą, vietos išteklių panaudojimą produktams gaminti, jų pridėtinės vertės didinimą, trumpųjų maisto tiekimo grandinių plėtojimą. Priemonė skirta socialinių ir ekonominių problemų sprendimui, ekonominių veiklų pritaikymui prie klimato kaitos ir besikeičiančių rinkos poreikių, ūkininkų rinkų plėtojimui, vietos įmonių ir ūkių novatoriškumui skatinti, ūkio subjektų ir darbo vietų skaičiui didinti. Priemone remiamas vietos produkcijos supirkimui, perdirbimui, saugojimui ir pardavimui reikalingos įrangos ir technikos įsigijimas, įvairių rinkodaros priemonių rengimas ir įgyvendinimas, siekiant padidinti produktų vertę, kitos iniciatyvos, atitinkančios priemonę. Remiamos veiklos sritys: kulinarija, mėsos ir pieno perdirbimas, mobili prekyba, energetinių augalų auginimas, biokuro gamyba, amatų centro įkūrimas, naujų paslaugų vietos gyventojams sukūrimas naudojant vietos išteklius ir kt.
Tinkami paramos gavėjai: labai maža, maža arba vidutinė įmonė, ūkininkas ar fizinis asmuo. veikiantis pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.
Vietos projektai turi atitikti numatytą priemonės tikslą ir remiamas priemonės veiklas.

Pagrindinės tinkamumo sąlygos pareiškėjams numatytos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos 8.1.2. punkte.
Specialieji reikalavimai taikomi pareiškėjams: 1. Įgyvendinant projektą numatyta panaudoti vietos išteklius (vietos žaliavas, pastatus, gamtos gėrybes, kultūros ir istorijos paveldą bei kt.); 2. Pateiktas verslo planas, pagrindžiantis investavimo tikslus, numatytos ir pagrįstos investicijos projektui įgyvendinti. 3. Pareiškėjais gali būti Šakių rajone registruoti ir VVG teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys,VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys fiziniai asmenys.
Siekiant atrinkti ir finansuoti geriausius vietos projektus, numatoma naudoti balų sistemą ir atrankos kriterijus: 1.Sukuriamas didesnis darbo vietų skaičius; 2. Didesnis pareiškėjo prisidėjimas piniginiu įnašu.
Paramos lyginamoji dalis: iki 50 proc., kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.
Paramos lyginamoji dali: iki 70 proc., kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
Planuojama šias priemones finansuoti tokia parama: 120 000.00 Eur - 2 projektai, 50 000,00 Eur – 4 projektai, 46 000,00 Eur – 4 projektai.

VVG informacija