Informacija apie „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ įgyvendinimo eigą

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), įvertinusi 2017 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. S-43 „Dėl informacijos pateikimo projekto Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KM-15-1-06803-PR001” pateiktą Vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KM-15-1-06803-PR001 „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS), įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“, keitimą, vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių 82.8.1 ir 82.8.2.1 papunkčiais priėmė sprendimą patvirtinti VPS keitimą.

Susipažinti su pakeistu VPS veiksmų planu galima Šakių krašto VVG svetainėje (2016-2023 m. strategija – VPS strategija - Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija (Keitimas atliktas 2017 m. gruodžio 18 d.

Šakių krašto VVG paruošė ir teikė NMA patvirtinti 2018 m. sausio 1d. - 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaitinio laikotarpio VPS administravimo išlaidų poreikio planą. 2017 m. gruodžio mėn. 21 d. gautas NMA raštas BRK-6429, kad metinis VPS administravimo išlaidų poreikio planas patvirtintas.

NMA pateikta kvietimo Nr. 1 vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai, kuriuose nustatytos vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KM-15-1-06803-PR001 „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) vietos projektų, įgyvendinamų pagal VPS II prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3), priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) ir priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) finansavimo sąlygos, ir kvietimo teikti vietos projektus skelbimas. Nustatytais terminais su NMA vyksta derinimas.

VVG informacija