Darnos ir susitelkimo žingsniais į sprendimų paieškas

01Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos nariai 2017 m. lapkričio 29 d. 15 val. rinkosi į posėdį, kurio metu buvo aptarti šie klausimai: Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų atrankos kriterijai pagal priemones „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-3); „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4); „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo

įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9). Valdybos nariai buvo gerai atlikę namų darbus, t.y. susipažinę su vietos projektų atrankos kriterijais. Tas leido jiems aktyviai dalyvauti diskusijoje, pateikti siūlymų kriterijų balų perskirstymui bei pačių kriterijų įvardinimui.
Nuo VVG nario mokesčio atleista Jaunimo skėtinė organizacija „Apskritasis stalas“. Iš Šakių krašto vietos veiklos grupės narių išstojo D.Jurgutienė.

VVGT (vietos veiklos grupių tinklas), siekdamas užtikrinti mokymų plano ir realaus VVG darbuotojų bei valdybos narių mokymų poreikio atitiktį, prašė užpildyti mokymo poreikių anketą. Kiekviena šalies VVG turėjo užpildyti vieną anketą ir pateikti visos VVG nuomonę. Tokiu būdu bus užtikrinta, kad VVG gaus labiausiai reikalingus mokymus. Visi valdybos nariai, dalyvavę susirinkime, pateikė savo norą dalyvauti mokymuose šiomis temomis: Gyventojų aktyvinimas ir viešieji ryšiai; Tarptautinis VVG bendradarbiavimas; Lyderystė; Darnus konfliktų sprendimas; Viešieji ir privatūs interesai.
Nepamiršta aptarti darbus, skirtus Lietuvos nepriklausomybės atkkūrimo šimtmečiui paminėti. Idėjų VVG nariai turėjo įvairių ir patrauklių: tai ir medelių sodinimas, tai ir narcizų plotelių suformavimas pievaitėje, tai ir plytėlės, skirtos šiam jubiliejui, įkomponavimas Šakių skvere. Pasiūlymų dar tikrai bus daugiau, iš kurių bus išrinktas tas, kuris surinks daugiausia palaikymo balų.
Malonu, kad į savo posėdžius renkamės jau pamąstę ir paanalizavę savo veiklų poreikius ir perspektyvas, todėl susirinkę dirbame darniai ir produktyviai. Belieka palinkėti mums visiems, kad mūsų nutarimus vainikuotų konkretūs darbo vaisiai.

VVG informacija